Verkrachting
Kindermisbruik - mishandeling
Seksueel kindermisbruik
Mishandeling

Psychische verwaarlozing

Wanneer ouders hun kind psychisch verwaarlozen, komen zij niet tegemoet aan emotionele en pedagogische behoeften van hun kind. Ouders zijn niet emotioneel en empathisch betrokken bij hun kind. Van emotionele verwaarlozing is sprake wanneer ouders langdurig tekort schieten in responsiviteit en het geven van positieve aandacht aan het kind. Wanneer ouders onvoldoende ouderlijk gezag uitoefenen of onvoldoende structuur bieden, is sprake van pedagogische verwaarlozing.

Psychische verwaarlozing heeft, evenals psychische mishandeling, ernstige gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Een gebrek aan interactie met baby’s en jonge kinderen heeft negatieve invloed op hun hersenontwikkeling. Als gevolg daarvan kunnen zij allerlei psychische, gedrags- en leerproblemen ontwikkelen.

Ernstige depressie en suïcidale gedachten

Psychische en emotionele mishandeling kunnen vergaande gevolgen hebben op de kwaliteit van leven. Ouders die hun kind psychisch of emotioneel verwaarlozen, negeren structureel de basale behoeften van de jeugdige aan liefde, warmte, geborgenheid en steun. Slachtoffers van psychische en emotionele mishandeling verliezen langzaam hun eigenwaarde en belanden al snel in een neerwaartse spiraal van depressieve gedachtes. Dit kan tot gevolg hebben dat er zelfmoordpogingen worden gedaan of daadwerkelijk het zelfmoord plegen.

Isolement en eenzaamheid en het effect op de gezondheid

Wanneer je gepest wordt, wordt je buitengesloten. Je staat buiten de groep. Dit buiten de groep staan heeft een groot effect op de hersenen. We zijn per slot van rekening sociale mensen die in groepen leven. Buiten zo’n groep gezet te worden, wordt ervaren als zeer onveilig. Uit onderzoek blijkt nu, dat het in isolement verkeren één van de grootste ziekteveroorzakers is. Onderzoekers van de Brigham Young University in Utah en de Universty of North Carolina in Chapel Hill voerden een review uit van 148 onderzoeken. In totaal waren hierbij meer dan 300.000 deelnemers betrokken. Ze concludeerden dat sociaal isolement één van de grootste risicofactoren voor de gezondheid is.

De gevolgen van pesten worden helaas erg onderschat. De gevolgen van gepest zijn hebben maar al te vaak een levenslange impact.

Gevolgen

Psychische mishandeling heeft grote gevolgen voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind op de lange termijn. Kinderen die met psychische mishandeling te maken hebben gehad, kunnen daar tot in hun volwassenheid last van hebben. Zij hebben bijvoorbeeld last van een verhoogd stressniveau of een zelfs posttraumatische stress stoornis, depressies en angststoornissen. De gevolgen van psychische mishandeling zijn groter dan die van fysieke mishandeling of van emotionele verwaarlozing. Ook komen problemen in het aangaan van vriendschappen en partnerrelatie veel voor bij mensen die als kind psychisch mishandeld zijn. Hun vermogen om zich aan anderen te hechten is vaak verstoord.