De aanbevelingen vanuit Ons

De aanbevelingen voor commissie de Winter

De aanbevelingen voor commissie de Winter

Stichting voor Ons heeft zich ingezet om vanuit de ervaringen van lotgenoten en betrokkenen van lotgenoten, zoals ouders of andere familie, de wensen en behoeftes te verzamelen. Dit zijn niet alleen wensen en behoeftes in erkenning, herkenning, schadecompensatie of (na) zorg maar ook in voorlichting, preventie en veranderingen zodat er meer gedaan kan worden in het voorkomen van dit soort vreselijke misdaden naar kinderen toe.

 • Schadecompensatie voor ieder melder binnen commissie de Winter;  hier invulling aan te geven dient uitgewerkt te worden. Er zijn meerdere invullingen  mogelijk die wij kunnen voorleggen.
 • Het doen van aangifte vergemakkelijken met betere begeleiding en afstemming op de wensen van de lotgenoot. Zoals bijvoorbeeld een mannelijke of vrouwelijke agent die de aangifte opneemt, voldoende pauzes, mogelijkheid ondersteuning mee te nemen.
 • Geen verjaring op misdrijven tegen kinderen gezien het feit dat op latere leeftijd trauma’s terugkomen
 • Urgentie/voorang bij woningtoekenning of woningruil, zodat lotgenoten in een geschikte woonruimte kunnen wonen. Financiële hulp met de verhuiskosten en inrichting van de woning.
 • Volledige vergoeding van medische kosten voor de benodigde therapieën en of behandelingen die voortkomen uit het misbruikverleden. (met andere woorden alle medische kosten, inclusief tandartskosten, behalve onnodige esthetische ingrepen > sorry geen borst- en haarimplantaten of bleken van tanden) Voor mensen met een uitkering kan dit uit de WMO betaald worden, maar anderen moeten van deze regeling niet uitgesloten worden. Er mag geen beperking aan het type therapie of behandeling worden gesteld. Traditionele therapieën blijken immers niet altijd adequaat te zijn bij ernstig misbruik of mishandeling, slachtoffers lopen vaak aan tegen onbegrip of verkeerde diagnoses door een gebrek aan kennis. Denk ook aan vormen van fysiotherapie, homeopathie, natuurgeneeskunde, transgressietherapie, dramatherapie en yoga. Denk bijvoorbeeld ook aan therapie om beter te kunnen slapen, beter te kunnen ontspannen, coaching te krijgen bij een gezonde levensstijl. Hierin kan een voorbeeld genomen worden in de vreemdelingenregeling zorgkosten
 • Gratis OV-kaart of tegemoetkoming in reiskosten zodat lotgenoten vrij kunnen reizen naar hun behandeladressen, lotgenotenbijeenkomsten, advocaten en juridische instellingen. De economische positie van veel lotgenoten is laag door de hoge mate van afkeuring bij het UWV of de bijstand. Deze positie is gerelateerd met trauma verleden.
 • Budget om workshops te organiseren, de kosteloze en geheel verzorgde lotgenotenbijeenkomsten of om juridische adviesbijeenkomsten te houden, om een aantal keren per jaar met lotgenoten een dagje uit te gaan: veel slachtoffers hebben een leven achter de rug vol zorgen, problemen, afwijzingen, teleurstellingen en hebben veel moeten ontzien.
 • kwijtschelding schulden zodat mensen met een schone lei een nieuwe start kunnen maken.
 • Instellingen die weigeren inzage dossiers bij voorbaat schuldig verklaren en subsidies naar instelling (tijdelijk) stopzetten. De wetgeving inzage dossiers is van 50 jr geleden en in deze wet mogen instellingen inzage dossiers met 25 jaar verlengen, deze wet dient aangepast te worden.
 • Waar men dossiers gesloten wilt houden slachtoffers de mogelijkheid geven inzage en het eventueel maken van kopieën. Voor  dit  soort  zaken worden er vaak  en veel kosten gemaakt die voor  velen niet op te brengen zijn. Deze regeling geld ook voor de Raad van Kinderbescherming, de nationale en gemeente-archieven, de archieven van geloofsgemeenschappen, medische instituten en de inspectie Jeugdzorg.
 • Ondersteuning aan lotgenoten voor de toekomst inzake bijscholing en een realistische plek creëren op de arbeidsmarkt
 • Machtsmisbruik en opsluiting strafbaar  maken  incl. sancties  instelling waar het heeft plaatsgevonden.
 • Beloningssysteem en bestraffingsysteem bij onterechte of bij voortijdige uhp en ots. Eerst via ouder- begeleiding ondersteuning bieden, daarna eventuele de familie kring benaderen voor (tijdelijke) verzorging van het kind en als laatste uhp in pleeggezin / instelling.
 • Een sterk verbeterde controle op de verzorging van het kind onder een jeugdinstelling, organisatie of pleeggezin waarbij er enkel geld wordt ontvangen als het goed met het kind gaat. Met onaangekondigde controles bij de verblijfplaats van het kind en onafhankelijke vertrouwens personen op alle scholen waarbij een kind dat te maken heeft met een instelling; jeugd, justitieel, doven, blinden, gehandicapten, ggz, instantie of met pleegzorg wekelijks wordt opgeroepen voor gesprek bij de vertrouwenspersoon
 • Een verplichtte toewijzing van een neutrale voogd. Dit betekend dat het verboden wordt dat kinderen via jeugdzorg een voogd toegewezen krijgen waarbij de voogd op wat voor manier in een belangenverstrengeling kan komen met de verenigingen of stichtingen van een brancheorganisatie, kerk of geloofsgemeenschap.
 • Diagnoses  bij  kinderen enkel  nog via onafhankelijken partijen met een second opinion van  een tweede onafhankelijke partij. Na diagnose wordt er eerst zorg aan het kind geboden dmv therapieën en pas als laatste het voorschrijven van medicatie.
 • Naamswijziging kosteloos mogelijk maken, ook als er geen strafvervolging heeft plaatsgevonden.
 • Het rapport van M. de Winter inclusief alle deelonderzoeken opnemen in alle Studie richtingen aangaande jeugdzorg als zijnde verplichte leerstof.
 • Het UWV verplicht kennis laten nemen van het rapport van de Winter en de groep slachtoffers onder dit domein. Zodat  indien nodig er een verbeterde aanvraagprocedure toegepast kan worden waarbij er meer rekening wordt gehouden met de bewezen feiten dat: Deze doelgroep in het latere leven moeilijker mee kunnen komen met het tempo van de maatschappij vanwege de jeugdtrauma’s EN de meeste lotgenoten al op vroege leeftijd kampen met verschillende psychische en lichamelijke klachten omdat zij een grotere aanleg hebben op diverse ziektes en hierdoor een lagere levensverwachting hebben
 • Problematiek oplossen betreft verkeerde diagnoses stellen zoals borderline terwijl men kampt met (C)PTSS
 • een soortgelijke regeling zoals de regeling voor veteranen inzake het aanschaffen, trainen en verzorgen van een hulphond
 • Een aanvulling voor de pensioengerechtigden omdat in de meeste gevallen lotgenoten bijna hun gehele leven net op de armoedegrens hebben geleefd en bijna niets of helemaal geen pensioen hebben opgebouwd.
 • De lotgenoten die misbruikt en/of mishandelt zijn in jeugdinstellingen voor 1945 erkenning geven. De lotgenoten hebben allen een respectabele leeftijd bereikt en hebben in verschillende commissies zoals commissie Deetman en commissie Samson geen erkenning gekregen, omdat het onderzoek vanaf 1945 plaatsvond. Dit handjevol 80-plussers verdienen na al het leed erkenning.
 • Eenzelfde regeling om een hulphond te kunnen krijgen of te kunnen trainen, gelijk aan de regeling voor veteranen. Waarbij de training of de volledige onkosten hiervoor vergoed wordt en de eigenaren van een hulphond jaarlijks een onkostenvergoeding ontvangen om de kosten van de hond te kunnen betalen.

 

Mocht u aanvullingen hebben dan kan u een email sturen naar: bestuur@stichtingvoorons.org

Steun onze stichting met een gift of wordt jaarlijkse donateur